Bosch CCS900

Bosch CCS900

ไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS900 Ultro Conference System ไมโครโฟนประชุม ไมค์ประชุม BOSCH ระบบเสียง เครื่องเสียงห้องประชุม  BOSCH CCS900 ไมโครโฟนชุดประชุม ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ BOSCH ผู้นำระบบไมโครโฟนประชุมที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50 ปี และได้รับความไว้วางใจในการประชุมสำคัญๆ จากทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้ติดตั้งไมโครโฟนประชุมสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล และ...